GALEB DZONATAN LIVINGSTON PDF

Zapo e novi radni dan. Gubljenje sigurnosti i brzine u zraku za njih je sramotno i ne asno. Jer, ve inu galebova ne zanima let, ve jelo. A ovog galeba nije zanimalo jelo, ve let. Prepusti niske letove pelikanima i albatrosima. Sine, sav si kost i perje!

Author:Vuzragore Kazishura
Country:Syria
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):18 September 2016
Pages:363
PDF File Size:6.45 Mb
ePub File Size:12.62 Mb
ISBN:506-9-88631-314-1
Downloads:62241
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BrahnZapo e novi radni dan. Gubljenje sigurnosti i brzine u zraku za njih je sramotno i ne asno. Jer, ve inu galebova ne zanima let, ve jelo. A ovog galeba nije zanimalo jelo, ve let. Prepusti niske letove pelikanima i albatrosima. Sine, sav si kost i perje! Samo to ho u da znam. Ne zaboravi da letimo zato da bismo se prehranili.

Nekoliko slijede ih dana nastojao se vladati kao ostali galebovi; zaista se trudio, borio se i kri ao s jatom oko gatova i ribarskih brodica i zaranjao za ostacima ribe i hrane.

Ali to mu nekako nije uspijevalo. U io je daleko na pu ini, gladan i sretan. To mu se dogodilo bezbroj puta. Uza sav oprez, lete i na granici svojih mogu nosti, gubio je kontrolu pri velikoj brzini. Uspinje se do visine od trista metara. Punom snagom leti ravno, zatim se okre e zamahuju i krilima i okomito ponire. Ni ovaj put nije bio dovoljno oprezan.

Zahtijevalo je to silnu snagu, ali je uspio. Jonathan je postigao svjetski rekord u brzinskom letu za galebove! Ali, radost je bila kratka vijeka. Jonathan prsne usred zraka i surva se u more, koje mu se u ini tvrdo poput stijene. Bila se ve spustila no kad se osvijestio — plutao je po mjese inom obasjanom oceanu. Ali, dok je lagano tonuo, odjekne u njemu neki udni, nepoznati glas. Ja sam galeb. Mogu nosti su mi ograni ene. Da sam stvoren da besprijekorno letim, imao bih navigacione karte mjesto mozga.

Otac je imao pravo. Moram zaboraviti ovu ludost. No u je galebu mjesto na obali. Zare e se sam sebi da e ubudu e biti obi an galeb. Svi e biti zato sretniji. Ja sam galeb kao i svaki drugi i letjet u kao i ostali. Osje ao se bolje nakon odluke da bude kao i svi drugi galebovi iz jata.

Onaj potmuli glas najavi uzbunu. Galebovi nikad ne lete po mraku! Jonathan se nije obazirao na to. Imao bi u glavi navigacione karte! Imao bi sokolova kratka krila!

Kratka krila! Sokolova kratka krila! Kakva sam bio budala! Stisne o i da se obrani od vjetra i obuze ga radost. Ako se sunovratim s visine od tisu u petsto metara, tko zna koliku bih brzinu postigao A onda je, bez velikih priprema, uvukao prednji dio krila, izbacio kratke, kose vrhove i sunovratio se ravno prema moru.

Ve na visini od tisu u trista metara postigao je kona nu brzinu — vjetar je, poput vrstog zvu nog zida, onemogu avao daljnje ubrzanje. Ali brzina je snaga, brzina je ushit, brzina je ista ljepota. Zapo e se izvijati na visini od trista metara.

Nije se mogao zaustaviti. Nije znao ni kako da skrene pri ovakvoj brzini. Sudar bi zna io trenutnu smrt. Stoga zatvori o i. Likovao je.

Krajnja mogu a brzina! Tog dana nije tratio vrijeme na razgovore s drugim galebovima — letio je sve do sumraka. Bio je umoran i vrtjelo mu se u glavi. Kada je sletio na obalu, ugleda zbor galebova i u ini mu se da su sakupljeni ve dulje vrijeme. Zapravo su ga ekali. Stani u sredinu! Stajati u sredini zna ilo je ili veliku sramotu ili veliku ast.

Na taj se na in iskazivala ast vo ama galebova. Kao da ga je tko tresnuo daskom po glavi. Nemogu e! A moj rekord? Oni to ne razumiju! Galeb se nikada ne suprotstavlja zboru jata, ali Jonathan ipak digne glas: — Neodgovornost? Bra o! Jato je stajalo nepomi no, kao ukopano. Stigli su nave er i ugledali Jonathana kako spokojno klizi po svom voljenom nebu.

Iskrivi krila i uspori let tako da se jedva micao u zraku. Dvije blistave ptice uspore istodobno let, bez po muke, ne udaljavaju i se od njega. Umjele su sporo letjeti. Zatim on presavije krila, obrne se i zaroni u dubinu brzinom od trista pedeset kilometara na sat. Oni se strmoglave s njim u besprijekornoj formaciji. Najzad se on istom brzinom izvi i poleti gore izvode i okomiti polagani valjak.

On nastavi letjeti u horizontali a nakon nekoliko trenutaka zausti: — Dobro — re e. Mi smo tvoja bra a. Nemam ni jata. Ja sam prognanik. Sad nas nosi veliki planinski vjetar. To si nau io. Imaju pravo. I Jonathan Livingston, sa dva galeba sjajna poput zvijezda, uzdigne se i nestane u sasvim tamnom nebu. Tijelo kao da je ostalo galeblje, ali je sada moglo letjeti mnogo bolje nego ikad prije. Zna i da je i njegovo novo tijelo ograni eno.

Letio je iznad mora, prema razvedenoj obali. Nekolicina galebova povremeno je uzlijetalo s hridi. Novi prizori, nove misli, nova pitanja. Nebo bi moralo vrvjeti od galebova! Galebovi ne bi smjeli ovdje biti pospani i umorni. Gdje li je to ve uo? Desetak galebova doleti s obale da ga pozdravi, ali ni jedan ne progovori ni rije i. I drugi su galebovi sletjeli, ali ni jedan nije zamahnuo ni jednim percem svojih krila. Samo na drugi na in.

Ovdje su galebovi mislili kao i on. Da, znam. Svi smo mi prevalili dug put dok nismo stigli ovamo. Stari ga galeb blago pogleda. Kamo idemo? Zar nebo uop e postoji? Nebo nije ni mjesto ni vrijeme.

DRACOCEPHALUM MOLDAVICA PDF

Galeb Jonathan Livingston

Ali to mu nekako nije uspijevalo. Nije odustajao od svog sna. Parirali su u svim vratolomijama koje je Jonathan izvodio. Kao i mnogo puta do tada skupio je svu hrabrost koju je posjedovao i otisnuo se na put sa svoja dva nova suputnika. Perje mu je blistalo, odisao je nekom novom njemu nepoznatom snagom. Jonathan je tek kasnije primijetio da se nisu ni oglasili, a razgovarali su. Ono ogromno jato koje je on poznavao nije bilo tu.

AUTOSABOTAJE MARTHA BALDWIN PDF

Galeb Jonathan Livingston Richard Bach

Prisilio se da poleti prema obali. Nije se obazirao na taj glas uzbune, nego je nastavio letjeti. Najednom Jonathan shvati bit - kratka krila! Toga je jutra tom brzinom projurio posred svoga jata. Toga je dana Jonathan otkrio akrobatske letove. Tako Jonathan Livingston s dva sjajna galeba nestade u tamnom nebu.

HUCO COUPLING PDF

Galeb Džonatan Livingston

Prepusti niske letove pelikanima i albatrosima. Sine, sav si kost i perje! Ne zaboravi da letimo da bismo se prehranili. Ali to mu nekako nije uspevalo. To mu se dogodilo bezbroj puta.

ARIEL RODO ENGLISH PDF

.

Related Articles