BASISBOEK VASTGOEDREKENEN PDF

Met dit boek verschaffen wij u inzicht in de wereld van vastgoed, gezien vanuit de rekensom die hier aan ten grondslag ligt. Kortom, vastgoedrekenen. We leren u echter niet alleen rekenen. Nog interessanter is de totstandkoming van de rekensommen.

Author:Zuludal Grokree
Country:Pakistan
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):20 July 2005
Pages:181
PDF File Size:4.50 Mb
ePub File Size:11.66 Mb
ISBN:158-5-42105-761-8
Downloads:87062
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TekusKredietcrisis Eurocrisis Huizenprijzen stijgen op lange termijn, of niet? Zelf ben ik het elke dag. Marktleider in gebiedsontwikkeling in Nederland en een belangrijke speler in Duitsland en Frankrijk. Onze onderneming houdt zich bezig met een van onze eerste levensbehoeften: wonen.

Met woningen, woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen waarin wij actief zijn. Waar ik ook trots op ben, zijn mijn collega s die zich dagelijks met ziel en zaligheid inzetten. En vandaag, met het verschijnen van de tweede druk van dit boek, met name op Jeroen de Jong. Hij laat ons onder meer zien dat het bezit van een grondportefeuille en het voeren van grond- en bouwexploitatie in de komende jaren aanleiding is tot verhoogde dijkbewaking.

En dat de huidige marktsituatie, omgevingsfactoren en samenwerkingspartners een meer frequente monitoring van grond-, opstal,- en gebiedsexploitatie verlangen. Bij de mooiste bedrijven werken vaak autoriteiten op hun vakgebied, experts die alom gewaardeerd worden, die publiceren en doceren.

Voor Jeroen geldt het allemaal. Hij is gebiedseconoom bij BPD en verantwoordelijk voor onder andere onze grondexploitaties, de ondersteuning bij strategische grondaankopen, ons locatiemanagement en portefeuillebeheer. In ons bedrijf en in ons vak weten veel mensen iets van vastgoed en van rekenen. Maar slechts weinigen zijn in staat hun kennis en inzichten zodanig te structureren dat deze even aansprekend als overdraagbaar zijn.

Ik wens u veel leesplezier. Hij is dagelijks betrokken bij woningbouwplannen in diverse stadia en van diverse grootte. Vanuit zijn functie is hij verantwoordelijk voor o. Daarnaast is Jeroen een ervaren docent bij o.

Op dat moment hoopte men dat de grootste dip, die in met de bankencrisis werd ingeluid, voorbij was en er weer langzaamaan vooruit kon worden gekeken. Er volgden echter nog 2 zware jaren, met in misschien wel de grootste dip. Naast forse voorzieningen en afboekingen bij zowel gemeenten, banken als ontwikkelaars, zakte de productiehoeveelheid naar een historisch dieptepunt.

Ik ben niet gelovig, maar de Bijbelse zeven magere jaren zijn voor heel veel partijen in het vak de waarheid geworden. Nu maar afwachten of de zeven vette jaren weer voor de deur staan.

Het rekenen aan grond- en vastgoedontwikkeling is belangrijker geworden. Het belang van scherpte in berekeningen en de invloed van misschien wel onvoorspelbare parameters waren van grote waarde bij cruciale beslissingen. Deze zijn misschien pijnlijk geweest voor de politiek, maar vooral ook voor veel private ondernemingen. Wat ik ook merk is dat de honger naar kennis op het gebied van Vast goedrekenen meer dan ooit aanwezig is. Zowel het aantal cursisten en studenten dat ik voorbij heb zien komen, als het succes van de eerste druk hebben dit voor mij zichtbaar gemaakt.

Daarom is het nu tijd voor een nieuwe editie van dit basisboek: een aanvulling op de eerste druk met een frisse lay-out. Tot slot wil ik graag Marcel Sanderse bedanken, want zonder zijn gedrevenheid zou ik moeite hebben om in mijn overvolle agenda tijd vrij te maken om mijn passie voor het vak op papier te zetten en verder uit te dragen. Ook realiseer ik mij dat ik, vanwege deze hobby, veel van mijn vrije tijd niet aan mijn gezin kon besteden.

Daarom Cas, Naomi en mijn lieve vrouw Danny: dank dat ik weer de kans van jullie kreeg om deze tweede uitgave te realiseren. Ik wens u veel leerzaam leesplezier en ik ontmoet u ook graag een keer in de praktijk!

Dit alles vanuit de rekensom die aan elke beslissing ten grondslag ligt: kortom vastgoedrekenen. Het inzicht in vastgoedrekenen gaat verder dan de rekensom zelf. Als er al gesproken kan worden van een rekensom. In de basis draait het om het principe dat de opbrengsten hoger moeten zijn dan de kosten, zodat er een rendabel of haalbaar project gerealiseerd wordt. Veel ingewikkelder wordt het qua rekenkunde niet echt. We gaan u met dit boek ook niet leren rekenen. Veel interessanter is de totstandkoming van de rekensommen en het hoe en waarom.

De complexiteit van vastgoedrekenen zit dan ook met name in de inhoudelijke kennis die noodzakelijk is voor de input en de onzekerheid van vele aannames die moeten worden gedaan. De complexiteit komt vooral door de interpretatie van deze uitkomsten. Enerzijds gaan we in dit boek in op de algemene kennis van vastgoedontwikkeling, vastgoedrealisatie en vastgoedbeheer, omdat juist deze basiskennis van groot belang is om een goed vastgoedrekenaar te kunnen zijn.

Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de betrokken partijen, de invloeden van deze partijen en hun belangen. Daarnaast geven we inzicht in de verschillende exploitatieberekeningen die voor komen bij het totale bouwproces. Dit bouwproces kent vele verschillende fasen, waarbij een eigen berekening of exploitatie hoort. Een bouwproces is een aaneen gesloten geheel van verschillende activiteiten die elkaar opvolgen.

Zo is het ook met de, op het eerste gezicht, op zich zelf staande exploitaties. Na elke berekening volgt een volgende berekening, waarbij de uitkomst van de ene exploitatieberekening het vertrekpunt van de volgende berekening vormt.

U kunt zich misschien ook voorstellen dat bij elke fase van het proces verschillende partijen zijn betrokken met, zoals gezegd, elk hun eigen belangen. Door de samenhang tussen de verschillende fasen en de bijbehorende exploitatie berekeningen ontstaat een spanningsveld tussen de betrokken partijen en hun exploitaties. Met dit boek krijgt u meer inzicht in de verschillende verhoudingen en belangen in het vastgoedproces.

Het proces is langdurig en hierbij zijn diverse partijen betrokken die elk hun eigen belang hebben. Zodra verschillende belangen bij elkaar komen, ontstaat er vaak een vorm van spanningsveld wat tot onderhandelings situaties kan leiden. Daarom is het van groot belang om zowel het systeem te begrijpen en vooral de positie van uw concurrent of partner in te kunnen schatten.

Want zoals op elk gebied van onderhandeling geldt: u heeft de meeste kans op succes als u uw onderhandelingspartner een stapje voor bent. Wanneer u met inhoudelijke argumenten, met name de belangen van uw onderhandelingspartner kunt begrijpen, dan zal dat de kans op een positief resultaat vergroten.

In dit boek staat niet wat goed of fout is. Het doel van dit boek is het verbreden van uw inzicht en kennis van vastgoedrekenen en het totale vastgoedproces. Er is een duidelijk onderscheid tussen de eerste periode ontwikkeling en de volgende periode beheer. De ontwikkelfase is een afgerond geheel met als uiteindelijk resultaat de oplevering van het gebouw.

Daarna begint het gebruik, ofwel de exploitatie van het gebouw. Deze periode is in verhouding langer dan de ontwikkelfase. Wat opvalt, is dat de meeste fasen in de ontwikkelperiode plaatsvinden.

In verhouding met de levensduur van een vastgoedobject is deze periode betrekkelijk kort, waarin diverse stadia van de ontwikkelfase elkaar snel opvolgen. Het belangrijkste kenmerk van de ontwikkeling van een gebouw is werken naar een mijlpaal: de oplevering. De beheerfase kent eigenlijk geen echt mijlpalen. Het belangrijkste kenmerk van de beheerfase is het in stand houden van het gebouw over een lange periode, zowel kwalitatief als functioneel.

Ondanks dat de twee fasen in de vastgoedketen zo van elkaar verschillen in kenmerken, zijn ze financieel onlosmakelijk met elkaar verbonden. De waarde van het gebouw wordt bepaald door de opbrengstpotentie in de beheerfase en deze opbrengstpotentie bepaalt het investeringsniveau aan het begin van de periode de aankoop van het gebouw.

Dit investeringsniveau bepaalt vervolgens in de meeste gevallen de maximale kostprijs van de ontwikkeling en realisatie van het gebouw. Het is een afgebakend proces met een helder eind: de oplevering. Ook tussentijds is een aantal mijlpalen te benoemen, die eerst gepasseerd moet worden voordat tot de volgende stap of fase wordt overgegaan.

Hierna wordt elke fase beknopt toegelicht Initiatief Elke ontwikkeling of elk proces begint met een initiatief of een idee. Er zijn vele aanleidingen die kunnen leiden tot een initiatief voor een ontwikkeling. Bij woningbouw kan bijvoorbeeld de demografische ontwikkeling bevolkingsgroei een belangrijke aanleiding zijn bij ontwikkelingen in uitleggebieden. Binnenstedelijk kan bijvoorbeeld een vroeger aan de rand gelegen bedrijventerrein, dat door groei aan de randen van een stad ineens in een stadscentrum terecht is gekomen, aanleiding geven tot herontwikkeling.

Dit omdat deze niet meer past binnen de structuur van de stad en haar omgeving. Herontwikkeling van zo n gebied is dan een mooi vertrekpunt van een nieuwe ontwikkeling. Zo zijn er uiteraard nog tal van voorbeelden te noemen. Belangrijk is om te onderkennen dat bij elk initiatief een beeldvorming wordt gemaakt van het beoogde doel.

Ook financieel inzicht kan in deze fase al een belangrijke rol spelen. Want als aan de voorkant al bedacht kan worden dat de opgave financieel onmogelijk is, lijkt het niet zinvol om hier jaren mee aan de slag te gaan. Deze initiatieffase is de meest onzekere fase van het bouwproces, maar daarentegen ook de fase waarin vele richtingen mogelijk zijn. Deze uitwerking kan bestaan uit het maken van tekeningen, berekeningen en het doen van technische onderzoeken.

Een veel gehanteerd principe in deze fase is vooruit en achteruit denken. Hiermee wordt bedoeld dat je bij elke stap vooruit ook terug koppelt met wat daarvoor is bekeken. Hiermee houd je gedurende het proces zicht op de samenhang tussen verschillende stappen en activiteiten. Dit principe komen we ook tegen bij vastgoedrekenen. Naar mate het proces verder vordert, worden steeds meer 18 18 aspecten duidelijk.

Door deze kennisverbreding zal men steeds nauwkeurigere berekeningen kunnen maken. Maar belangrijk is om de grote lijn te blijven herkennen. Wanneer een volgende berekening in grote mate afwijkt van een eerdere berekening, zal je bij een terugkoppeling op zoek gaan naar een verklaring voor de afwijking.

Door deze manier van werken neemt de kans op fouten en onnodige risico s af gedurende het proces. Tip: doe bij elke berekening vooraf een voorspelling van de uitkomst! Op deze manier blijf je nadenken en het geeft je een gevoel bij de uitkomst van een berekening. Past de uitkomst bij je verwachting of niet? Zoals later ook zal blijken, zit de kans op rekenfouten niet zozeer in de complexiteit van de rekensom, maar meer in de complexiteit en de hoeveelheid uitgangspunten en input van elke berekening.

Probeer daarom altijd zo volledig mogelijk te zijn bij elke berekening.

KRAMER VP-413XL PDF

Basis BasisBOek VastgOed rekenen Vastg Basisboek vastgoedrekenen edrekenen Over de auteur

Auteurs: Jeroen C. Het lijkt een wat merkwaardige zinsnede voor een boek met die titel. Toch is De Jong erin geslaagd om een systematisch en overzichtelijk boek voor de klassieke planeconoom te schrijven. Het boek is daarmee een waardevolle aanwinst voor de Nederlandstalige literatuur in dit vakgebied. De vraag is of de gehanteerde klassieke benadering in dit tijdsgewricht in alle gevallen volstaat. In de eerste acht hoofdstukken komen de principes van vastgoedrekenen aan de orde, aangevuld met een beschrijving van de verschillende stadia van het vastgoedproces. De Jong verdeelt dit proces in vijf stadia en introduceert daarvoor een overzichtelijk schema dat als een rode draad door het hele boek loopt.

ENGINEERING MECHANICS FOR STRUCTURES BUCCIARELLI PDF

Basisboek vastgoedrekenen

.

INFOWORKS WS PDF

Basisboek Vastgoedrekenen en Vastgoedrekenen met spreadsheets

.

CANON IR C2550 MANUAL PDF

Basisboek Vastgoedrekenen

.

Related Articles